Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
87197

kế hoạch tuyển chọn và và gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

Ngày 01/10/2023 13:30:08

kế hoạch tuyển chọn và và gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

 
UBND XÃ CAO NGỌC
HÔI ĐỒNG NVQS XÃ
 
Số 68/KH-HĐNVQS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                    Cao Ngọc, ngày 28 tháng 9  năm 2023
 
K HOCH
Kh¸m s¬ tuyÓn c«ng d©n nhËp ngò n¨m 2024.
 C¨n cø LuËt nghÜa vụ quân sự số: 78/2015/QH13
C¨n cø kÕ ho¹ch sè 177/KH-HĐNVQS ngµy 26 th¸ng 09 n¨m 2023 cña HĐNVQS huyện Ngọc Lặc vÒ việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024;
C¨n cø vµo kÕt qu¶ nhiÖm vô tuyÓn qu©n n¨m 2023 cña Héi ®ång nghÜa vô qu©n sù x· Cao Ngäc.
Héi ®ång nghÜa vô qu©n sù x· Cao Ngäc x©y dùng kÕ ho¹ch kh¸m s¬ tuyÓn n¨m 2024 cô thÓ nh­ sau:
I. ĐỐI TƯỢNG, CHỈ TIÊU, TIÊU CHUẨN.
1. Đi tưng:
Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân nam đủ 18 tuổi đến 25 tuổi, lấy từ thấp đến cao cho đến khi đủ chỉ tiêu (sinh từ tháng 3 năm 1999 đến tháng 02 năm 2006; riêng  nam công dân có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học lấy đủ 18 - 27 tuổi, tức sinh từ 3/1997 đến tháng 02 năm 2006).
2. Chỉ tiêu:
Chỉ tiêu huyện giao cho xã Cao Ngọc là 10 nam thanh niên lên đường nhập ngũ, có 03 thanh niên khám đi nghĩa vụ công an. Có 01 thanh niên dự bị cho huyện, có 01 thanh niên dự bị cho xã các thôn, làng có dự bị cho thôn, làng mỗi thôn, làng dự bị từ 01 đến 02 thanh niên trở lên.
3. Tiªu chuÈn:
a. Tiªu chuÈn chÝnh trÞ:
 Lai lÞch chÝnh trÞ gia ®×nh ph¶i trong s¹ch  rµng, bản th©n thanh niªn nhËp ngò ph¶i cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt: kh«ng cã tiÒn ¸n, tiền sự, không nhiễm HIV, không nghiện hút ma túy.
Thùc hiÖn theo th«ng tư liªn tÞch sè 50/2015/TTLT-BQP-BCA ngµy 15/4/2015 cña Bé Quèc phßng - Bé C«ng an, hưng dÉn tiªu chuÈn chÝnh trÞ, nguyªn t¾c, thñ tôc tuyÓn chän c«ng d©n vµo phôc vô trong qu©n ®éi.
b. Tiªu chuÈn vÒ søc kháe:
Thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i th«ng t­ sè: 16/2016/TTLT-BYT- BQP ngµy 30/6/2016 Liªn Bé Y tÕ vµ Bé Quèc phßng, h­íng dÉn kh¸m sức kháe thùc hiện nghÜa vô qu©n sù.
TuyÓn chän gäi nhËp ngò nh÷ng c«ng d©n ®¹t tiªu chuÈn søc kháe lo¹i 1, 2, 3 sau ®Õn khi ®ñ chØ tiªu.
TuyÓn chän vµ gäi c«ng d©n nhËp ngò cã tr×nh ®é v¨n hãa tõ líp 8 trë lªn; N¨m 2024 c¸c thôn, lµng chó träng nắm tuyÓn chän nh÷ng c«ng d©n ®· tèt nghiÖp cao ®¼ng, ®¹i häc và tốt nghiệp ®µo t¹o nghÒ, c«ng chøc, viªn chøc theo quy ®Þnh, qu¸ tr×nh tuyÓn chän kh«ng ®Ó c¸c thôn,lµng tr¾ng kh«ng cã thanh niên khám sơ tuyển, ®Ó gãp phÇn thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi vµ gãp phÇn x©y dùng qu©n ®éi trong t×nh h×nh míi.
ChØ tiªu theo kế hoạch sè 67/KH-HĐNVQS  ngµy 28 th¸ng 9 n¨m 2023 cña HĐNVQS huyện Ngọc Lặc việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024;
II. Y£U CU S¥ TUYN PHI ĐT ĐƯC.
1. Ban chỉ huy quân sự xã phối hợp với trạm y tế đề nghị trung tâm y tế ra quyết định thành lập tổ sơ tuyển khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.
2. T chc sơ tuyn.
- Ban CHQS xã rà soát thực lực thanh niên trong độ tuổi hiện có của các thôn, làng tham mưu cho chủ tịch UBND xã điều động thanh niên trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự khám sơ tuyển theo quy định của luật nghĩa vụ quân sư.
3. Thực hành sơ tuyển và yêu câu đạt được.
(Theo Thông tư số 16/2016/TTLT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế và Bé Quốc phòng tại Điều 5 của thông tư về sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự).
- Có phiếu sơ tuyển tại xã và nộp Ban CHQS huyện.
- Có danh sách kết quả sơ tuyển nộp về Ban CHQS huyện, và lưu tại xã.
+ ChiÒu cao tõ 1m 60 trë lªn.
+ C©n nÆng tõ 48 kg trë lªn.
+ Vßng ngùc trung b×nh 80cm trë lªn.
+ R¨ng, MiÖng tèt kh«ng s©u, kh«ng gÉy.
- S¬ tuyÓn ph¶i b¶o ®¶m chÆt chÏ, chÊt l­îng ph¶i ®óng nguyªn t¾c quy ®Þnh kh«ng ®Ó sãt, ®¶m b¶o sau khi kh¸m huyÖn ph¶i ®¹t kÕt qu¶ cao thùc hiÖn ®óng thêi gian vµ chtiªu ®­îc giao .
4. Sau khi sơ tuyn song:
- Hoàn chỉnh phiếu sơ tuyển của từng thanh niên đúng theo quy định.
- Lập danh sách những công dân mắc bệnh thuộc diện miễn làm nghĩa vụ quân sự báo cáo hội đồng nghĩa vụ quân sự xã.
- Tổng hợp kết quả báo cáo về Ban CHQS huyện đúng thời gian theo quy định.
III. T CHC THC HIN.
1. Tham mưu cho Chủ tịch UBND xã ra quyết định kiện toàn HĐNVQS xã; Ban CHQS xã tham mưu cho cấp ủy chính quyền, HĐNVQS xã thực hiện tốt các nội dung kế hoạch và báo cáo kế hoạch sơ tuyển về HĐNVQS huyện qua Ban chỉ huy quân sự huyện trước ngày 30/09/2023.
2. Ban CHQS xã thực hiện tốt hướng dẫn của Ban CHQS huyện tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch thời gian thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024.
a. Thời gian khám sơ tuyển:
- Ngày 28 tháng 9 năm 2023 Bắt đầu phát lệnh;
- Thời gian khám 01 ngày. Từ 07 giờ 00 đến 17 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 10 năm 2023 tổ chức khám tại trạm y tế xã.
+ §iÒu kh¸m s¬ tuyÓn ë x·: C«ng d©n điều khám (cã danh s¸ch kÌm theo).
+ HĐNVQS xã, Ban CHQS x· thô lý hå s¬, tæ chøc kh¸m tuyÓn cÊp huyện.
+ C«ng an x· chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý chÆt chÏ vµ kiÓm tra lai lÞch chÝnh trÞ ®èi víi thanh niªn trong danh s¸ch vµ c«ng d©n trong ®é tuæi SSNN. trong s¹ch râ rµng ®ñ ®iÒu kiÖn nhËp ngò n¨m 2024.
 + C¸c thµnh viªn trong Héi ®ång NVQS  x·, tr­ëng c¸c ban, ngµnh, ®oµn thÓ, c¸n bé v¨n hãa, T­ ph¸p, cán bộ phụ trách các thôn, làng cã nhiÖm vô xuèng với Ban thôn cùng với Chi ủy chi bộ, Ban lãnh đạo thôn, lµng kiÓm tra lại sè l­îng, chÊt l­îng, thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ th©m nhËp tr­íc khi s¬ tuyÓn t¹i x·, tuyªn truyÒn luËt NVQS s©u réng ®Õn toµn d©n.
+ MTTQ, Héi cùu chiÕn binh, héi n«ng d©n, phô n÷ c¸c ban nghµnh ®oµn thÓ cã tr¸ch nhiÖm tuyªn truyÒn vËn ®éng nh©n d©n vµ c¸c héi viªn tæ chøc tuyªn truyÒn s©u réng ®Õn toµn thÓ nh©n d©n trªn ®Þa bµn x· về Luật Nghĩa vụ quân sự về công tác tuyển quân năm 2024 và kêu gọi phát động quyên góp ủng hộ.
+ §oµn thanh niªn tæ chøc sinh ho¹t c¸c chi ®oµn c¸c thôn, lµng lµm tèt c«ng tác t­ t­ëng vËn ®éng thanh niên trong ®é tuæi nhập ngũ đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2024.
+ Héi phô n÷ triÓn khai cho c¸c chi héi lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn luËt NVQS, kÞp thêi ®éng viªn tr­íc vµ trong và sau thêi gian kh¸m sơ tuyÓn t¹i x·.
+ Tr¹m y tÕ chuÈn bÞ ®Çy ®ñ y cô, c¸n bé y b¸c sü, phßng kh¸m theo tiªu chuÈn ®óng theo h­íng dÉn cña huyÖn; qu¸ tr×nh kh¸m s¬ tuyÓn t¹i x· cã tr­êng hîp gian lËn trong kh¸m tuyÓn hoÆc kh«ng ®óng theo h­íng dÉn; Tr­ëng tr¹m y tÕ x· chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Chủ tịch UBND xã, H§NVQS x· vÒ bÖnh tiÒn sö cña thanh niªn,
+ Ban CHQS x· chuÈn bÞ tèt phiÕu kh¸m s¬ tuyÓn, con ng­êi. §óng 07 giê 00 đến 17 giờ 00 phút ngày 13 tháng 10 n¨m 2023 tæ chøc kh¸m s¬ tuyÓn ®¹t kÕt qu¶ cao.
+ §µi truyền thanh  th­êng xuyªn lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn LuËt nghÜa vô qu©n sù qua hÖ thèng ®µi ph¸t thanh cña x·, tr­íc, trong vµ sau khi nhËp ngò.
+ Công chức văn hãa x· chuÈn bÞ b¨ng z«n, khÈu hiÖu treo tr­íc cæng tr¹m y tÕ cæ ®éng tuyªn truyÒn theo kÕ ho¹ch.
+ C¸c thôn, lµng cïng c¸n bé phụ trách x· chỉ đạo các chi hội, th«n ®éi tr­ëng, CAV tæ chøc thâm nhËp tr­íc khi s¬ tuyÓn t¹i x· vµ lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn luËt NVQS ®éng viªn thanh niªn đăng ký khám sơ tuyển, khi có lệnh điều khám, th«n ®éi tr­ëng ®«n ®èc thanh niªn cã lÖnh ®iÒu kh¸m ®Õn kh¸m ®óng thêi gian quy ®Þnh.
+ §èi víi c¸c tr­êng hîp kh«ng nhËn lÖnh hoÆc nhËn lÖnh mµ kh«ng ®Õn kh¸m ®óng giê, vµ sö dông thñ ®o¹n trèn tr¸nh nghĩa v, héi ®ång nghÜa vô qu©n sù x·, Công an xã lËp biªn b¶n sö lý nghiªm tóc theo luËt nghÜa vô qu©n sù, theo Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ (ngoµi viÖc sö lý trªn tr­êng hîp vi ph¹m cßn ph¶i chÞu hoµn toµn chi phÝ cho héi ®ång tæ chøc kh¸m l¹i).
- Trªn ®©y lµ kÕ ho¹ch khám s¬ tuyÓn n¨m 2024 cña Héi ®ång NVQS  x· Cao Ngäc. Yªu cÇu c¸c thµnh viªn H§NVQS  x·, c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan thùc hiÖn nghiªm tóc./.
Nơi nhận:
- Hội đồng NVQS huyện (b/c);
- TT Đảng ủy-HĐND xã (b/c);
- Các thành viên HĐNVQS xã;
- Lưu VP; Ban CHQS xã;
- In        bản./.
 
CHỦ TỊCH UBND XÃ
 
 
 
 
CHỦ TỊCH HĐNVQS XÃ
Phạm Văn Hà
 
 
 
 
 
 
 
 

kế hoạch tuyển chọn và và gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

Đăng lúc: 01/10/2023 13:30:08 (GMT+7)

kế hoạch tuyển chọn và và gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

 
UBND XÃ CAO NGỌC
HÔI ĐỒNG NVQS XÃ
 
Số 68/KH-HĐNVQS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                    Cao Ngọc, ngày 28 tháng 9  năm 2023
 
K HOCH
Kh¸m s¬ tuyÓn c«ng d©n nhËp ngò n¨m 2024.
 C¨n cø LuËt nghÜa vụ quân sự số: 78/2015/QH13
C¨n cø kÕ ho¹ch sè 177/KH-HĐNVQS ngµy 26 th¸ng 09 n¨m 2023 cña HĐNVQS huyện Ngọc Lặc vÒ việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024;
C¨n cø vµo kÕt qu¶ nhiÖm vô tuyÓn qu©n n¨m 2023 cña Héi ®ång nghÜa vô qu©n sù x· Cao Ngäc.
Héi ®ång nghÜa vô qu©n sù x· Cao Ngäc x©y dùng kÕ ho¹ch kh¸m s¬ tuyÓn n¨m 2024 cô thÓ nh­ sau:
I. ĐỐI TƯỢNG, CHỈ TIÊU, TIÊU CHUẨN.
1. Đi tưng:
Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân nam đủ 18 tuổi đến 25 tuổi, lấy từ thấp đến cao cho đến khi đủ chỉ tiêu (sinh từ tháng 3 năm 1999 đến tháng 02 năm 2006; riêng  nam công dân có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học lấy đủ 18 - 27 tuổi, tức sinh từ 3/1997 đến tháng 02 năm 2006).
2. Chỉ tiêu:
Chỉ tiêu huyện giao cho xã Cao Ngọc là 10 nam thanh niên lên đường nhập ngũ, có 03 thanh niên khám đi nghĩa vụ công an. Có 01 thanh niên dự bị cho huyện, có 01 thanh niên dự bị cho xã các thôn, làng có dự bị cho thôn, làng mỗi thôn, làng dự bị từ 01 đến 02 thanh niên trở lên.
3. Tiªu chuÈn:
a. Tiªu chuÈn chÝnh trÞ:
 Lai lÞch chÝnh trÞ gia ®×nh ph¶i trong s¹ch  rµng, bản th©n thanh niªn nhËp ngò ph¶i cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt: kh«ng cã tiÒn ¸n, tiền sự, không nhiễm HIV, không nghiện hút ma túy.
Thùc hiÖn theo th«ng tư liªn tÞch sè 50/2015/TTLT-BQP-BCA ngµy 15/4/2015 cña Bé Quèc phßng - Bé C«ng an, hưng dÉn tiªu chuÈn chÝnh trÞ, nguyªn t¾c, thñ tôc tuyÓn chän c«ng d©n vµo phôc vô trong qu©n ®éi.
b. Tiªu chuÈn vÒ søc kháe:
Thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i th«ng t­ sè: 16/2016/TTLT-BYT- BQP ngµy 30/6/2016 Liªn Bé Y tÕ vµ Bé Quèc phßng, h­íng dÉn kh¸m sức kháe thùc hiện nghÜa vô qu©n sù.
TuyÓn chän gäi nhËp ngò nh÷ng c«ng d©n ®¹t tiªu chuÈn søc kháe lo¹i 1, 2, 3 sau ®Õn khi ®ñ chØ tiªu.
TuyÓn chän vµ gäi c«ng d©n nhËp ngò cã tr×nh ®é v¨n hãa tõ líp 8 trë lªn; N¨m 2024 c¸c thôn, lµng chó träng nắm tuyÓn chän nh÷ng c«ng d©n ®· tèt nghiÖp cao ®¼ng, ®¹i häc và tốt nghiệp ®µo t¹o nghÒ, c«ng chøc, viªn chøc theo quy ®Þnh, qu¸ tr×nh tuyÓn chän kh«ng ®Ó c¸c thôn,lµng tr¾ng kh«ng cã thanh niên khám sơ tuyển, ®Ó gãp phÇn thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi vµ gãp phÇn x©y dùng qu©n ®éi trong t×nh h×nh míi.
ChØ tiªu theo kế hoạch sè 67/KH-HĐNVQS  ngµy 28 th¸ng 9 n¨m 2023 cña HĐNVQS huyện Ngọc Lặc việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024;
II. Y£U CU S¥ TUYN PHI ĐT ĐƯC.
1. Ban chỉ huy quân sự xã phối hợp với trạm y tế đề nghị trung tâm y tế ra quyết định thành lập tổ sơ tuyển khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.
2. T chc sơ tuyn.
- Ban CHQS xã rà soát thực lực thanh niên trong độ tuổi hiện có của các thôn, làng tham mưu cho chủ tịch UBND xã điều động thanh niên trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự khám sơ tuyển theo quy định của luật nghĩa vụ quân sư.
3. Thực hành sơ tuyển và yêu câu đạt được.
(Theo Thông tư số 16/2016/TTLT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế và Bé Quốc phòng tại Điều 5 của thông tư về sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự).
- Có phiếu sơ tuyển tại xã và nộp Ban CHQS huyện.
- Có danh sách kết quả sơ tuyển nộp về Ban CHQS huyện, và lưu tại xã.
+ ChiÒu cao tõ 1m 60 trë lªn.
+ C©n nÆng tõ 48 kg trë lªn.
+ Vßng ngùc trung b×nh 80cm trë lªn.
+ R¨ng, MiÖng tèt kh«ng s©u, kh«ng gÉy.
- S¬ tuyÓn ph¶i b¶o ®¶m chÆt chÏ, chÊt l­îng ph¶i ®óng nguyªn t¾c quy ®Þnh kh«ng ®Ó sãt, ®¶m b¶o sau khi kh¸m huyÖn ph¶i ®¹t kÕt qu¶ cao thùc hiÖn ®óng thêi gian vµ chtiªu ®­îc giao .
4. Sau khi sơ tuyn song:
- Hoàn chỉnh phiếu sơ tuyển của từng thanh niên đúng theo quy định.
- Lập danh sách những công dân mắc bệnh thuộc diện miễn làm nghĩa vụ quân sự báo cáo hội đồng nghĩa vụ quân sự xã.
- Tổng hợp kết quả báo cáo về Ban CHQS huyện đúng thời gian theo quy định.
III. T CHC THC HIN.
1. Tham mưu cho Chủ tịch UBND xã ra quyết định kiện toàn HĐNVQS xã; Ban CHQS xã tham mưu cho cấp ủy chính quyền, HĐNVQS xã thực hiện tốt các nội dung kế hoạch và báo cáo kế hoạch sơ tuyển về HĐNVQS huyện qua Ban chỉ huy quân sự huyện trước ngày 30/09/2023.
2. Ban CHQS xã thực hiện tốt hướng dẫn của Ban CHQS huyện tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch thời gian thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024.
a. Thời gian khám sơ tuyển:
- Ngày 28 tháng 9 năm 2023 Bắt đầu phát lệnh;
- Thời gian khám 01 ngày. Từ 07 giờ 00 đến 17 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 10 năm 2023 tổ chức khám tại trạm y tế xã.
+ §iÒu kh¸m s¬ tuyÓn ë x·: C«ng d©n điều khám (cã danh s¸ch kÌm theo).
+ HĐNVQS xã, Ban CHQS x· thô lý hå s¬, tæ chøc kh¸m tuyÓn cÊp huyện.
+ C«ng an x· chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý chÆt chÏ vµ kiÓm tra lai lÞch chÝnh trÞ ®èi víi thanh niªn trong danh s¸ch vµ c«ng d©n trong ®é tuæi SSNN. trong s¹ch râ rµng ®ñ ®iÒu kiÖn nhËp ngò n¨m 2024.
 + C¸c thµnh viªn trong Héi ®ång NVQS  x·, tr­ëng c¸c ban, ngµnh, ®oµn thÓ, c¸n bé v¨n hãa, T­ ph¸p, cán bộ phụ trách các thôn, làng cã nhiÖm vô xuèng với Ban thôn cùng với Chi ủy chi bộ, Ban lãnh đạo thôn, lµng kiÓm tra lại sè l­îng, chÊt l­îng, thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ th©m nhËp tr­íc khi s¬ tuyÓn t¹i x·, tuyªn truyÒn luËt NVQS s©u réng ®Õn toµn d©n.
+ MTTQ, Héi cùu chiÕn binh, héi n«ng d©n, phô n÷ c¸c ban nghµnh ®oµn thÓ cã tr¸ch nhiÖm tuyªn truyÒn vËn ®éng nh©n d©n vµ c¸c héi viªn tæ chøc tuyªn truyÒn s©u réng ®Õn toµn thÓ nh©n d©n trªn ®Þa bµn x· về Luật Nghĩa vụ quân sự về công tác tuyển quân năm 2024 và kêu gọi phát động quyên góp ủng hộ.
+ §oµn thanh niªn tæ chøc sinh ho¹t c¸c chi ®oµn c¸c thôn, lµng lµm tèt c«ng tác t­ t­ëng vËn ®éng thanh niên trong ®é tuæi nhập ngũ đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2024.
+ Héi phô n÷ triÓn khai cho c¸c chi héi lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn luËt NVQS, kÞp thêi ®éng viªn tr­íc vµ trong và sau thêi gian kh¸m sơ tuyÓn t¹i x·.
+ Tr¹m y tÕ chuÈn bÞ ®Çy ®ñ y cô, c¸n bé y b¸c sü, phßng kh¸m theo tiªu chuÈn ®óng theo h­íng dÉn cña huyÖn; qu¸ tr×nh kh¸m s¬ tuyÓn t¹i x· cã tr­êng hîp gian lËn trong kh¸m tuyÓn hoÆc kh«ng ®óng theo h­íng dÉn; Tr­ëng tr¹m y tÕ x· chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Chủ tịch UBND xã, H§NVQS x· vÒ bÖnh tiÒn sö cña thanh niªn,
+ Ban CHQS x· chuÈn bÞ tèt phiÕu kh¸m s¬ tuyÓn, con ng­êi. §óng 07 giê 00 đến 17 giờ 00 phút ngày 13 tháng 10 n¨m 2023 tæ chøc kh¸m s¬ tuyÓn ®¹t kÕt qu¶ cao.
+ §µi truyền thanh  th­êng xuyªn lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn LuËt nghÜa vô qu©n sù qua hÖ thèng ®µi ph¸t thanh cña x·, tr­íc, trong vµ sau khi nhËp ngò.
+ Công chức văn hãa x· chuÈn bÞ b¨ng z«n, khÈu hiÖu treo tr­íc cæng tr¹m y tÕ cæ ®éng tuyªn truyÒn theo kÕ ho¹ch.
+ C¸c thôn, lµng cïng c¸n bé phụ trách x· chỉ đạo các chi hội, th«n ®éi tr­ëng, CAV tæ chøc thâm nhËp tr­íc khi s¬ tuyÓn t¹i x· vµ lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn luËt NVQS ®éng viªn thanh niªn đăng ký khám sơ tuyển, khi có lệnh điều khám, th«n ®éi tr­ëng ®«n ®èc thanh niªn cã lÖnh ®iÒu kh¸m ®Õn kh¸m ®óng thêi gian quy ®Þnh.
+ §èi víi c¸c tr­êng hîp kh«ng nhËn lÖnh hoÆc nhËn lÖnh mµ kh«ng ®Õn kh¸m ®óng giê, vµ sö dông thñ ®o¹n trèn tr¸nh nghĩa v, héi ®ång nghÜa vô qu©n sù x·, Công an xã lËp biªn b¶n sö lý nghiªm tóc theo luËt nghÜa vô qu©n sù, theo Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ (ngoµi viÖc sö lý trªn tr­êng hîp vi ph¹m cßn ph¶i chÞu hoµn toµn chi phÝ cho héi ®ång tæ chøc kh¸m l¹i).
- Trªn ®©y lµ kÕ ho¹ch khám s¬ tuyÓn n¨m 2024 cña Héi ®ång NVQS  x· Cao Ngäc. Yªu cÇu c¸c thµnh viªn H§NVQS  x·, c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan thùc hiÖn nghiªm tóc./.
Nơi nhận:
- Hội đồng NVQS huyện (b/c);
- TT Đảng ủy-HĐND xã (b/c);
- Các thành viên HĐNVQS xã;
- Lưu VP; Ban CHQS xã;
- In        bản./.
 
CHỦ TỊCH UBND XÃ
 
 
 
 
CHỦ TỊCH HĐNVQS XÃ
Phạm Văn Hà
 
 
 
 
 
 
 
 

công khai THHC